Csodálatosan megkülönböztetve

A sejt szerkezete
A sejt szerkezete

„Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.” Zsolt 139:14

Ma arról szeretnék beszélni nektek, amiről őszintén kétlem, hogy egy maroknyi közületek valaha is hallott volna - valamiről, ami hatalmas következménnyel és jelentőséggel bír. Ez egy tudományos felfedezés, ami valóban beleütközik a mi hitünkbe. A tudósok úgy írták le, mint amit a tudománytörténet legnagyobb teljesítményei közé lehet sorolni. A felfe-dezés versenyzik Newton és Einstein, Lavoisier és Schrödinger, Pasteur és Darwin munkáival. Ez egy olyan felfedezés, amely olyan óriási, mint az, hogy a Föld a Nap körül kering, a betegségeket baktériumok okozzák és, hogy a sugárzásokat kvantumok alkotják (kvantum fizika). Az egyik legmegdöbbentőbb tény az, hogy itt van egy ilyen méretű felfedezés, és szinte senki nem hallott róla. És ez önmagában egy történet.

Háromezer évvel ezelőtt Dávid király kijelentette, hogy mi „csodálatosan meg vagyunk különböztetve... és jól tudja ezt az én lelkem.” Mi ma azt mondjuk, hogy amit ő tudott erről az nagyon kevés. Már csak felületesen szemlélve is nyilvánvaló, amit oly sokan sok század alatt megláttak, hogy mi fantasztikusan csodálatos teremtmények vagyunk, és az emberi test sok mindenben lenyűgöző. Apropó, a modern tudományok megalapítói, keresztyének voltak. Ők olyan dolgokat hittek, mint: megvizsgálva a teremtést, közelebb jutunk a teremtőhöz, vagy a tudományban - mondta a csillagászat megalapítója - csupán Isten tanításain gondolkodunk. 1500-tól kezdett kifejlődni a modern tudomány. De történt valami a XX. század felé vezető úton, és ez a valami az egész tudományos vállalkozást eltérítette a XIX. század közepén.

Természetesen Darwin evolúciós elméletére utalok. Az a kanadai tudós, akit Darwin „A fajok eredete” című művének centenáriumi díszkiadásának előszavával bíztak meg, a következőket mondta: A legna-gyobb rossz, amit Darwin a világra hozott az volt, hogy valahogyan elválasztotta a tudományt Istentől és tulajdonképpen a kettőt szembeállította egymással. Tehát az egész tudományos vállalkozás egy naturalista vagy materialista világnézetbe torkollott. A naturalizmus azt jelenti, hogy a természeten kívül, semmi nincs a világegyetemben; nincs semmi természetfeletti. A materializmus azt hiszi, hogy a világban csak anyag van.

Emlékezzetek vissza Carl Sagan „Cosmos” nevű sorozatára, amit a köztelevízió sugárzott (Ezt Romániában többször is sugározták a Tv1-en. Ford. megj.) Apropó, a köztelevízió azt mondta, hogy nem szerkesztenek olyan adásokat, amelyek a keresztyénségről beszélnek, mert nem akarnak elfogultak lenni. Ők mindig bemutatják a dolgok mindkét oldalát. Nos, ez az egyik „elfogulatlan” adás, amelyben ők elismétlik újra és újra azt, ami ezzel az „elfogulatlan” mondattal kezdődik: „Nincs és soha nem volt - mondja Sagan - semmi ebben az Univerzumban az anyagon kívül.” Nincs semmi pártatlan ebben. Egyszerűen kirekeszti Istent, az angyalokat, a lelket, az eszet és minden ehhez hasonló anyagtalan dolgot. Tehát ez a felfedezés amiről beszélni szeretnék erre a tévútra mutat, és úgy gondolom, az elkövetkezőkben, ti is meg fogjátok látni, hogy ez valóban egy lenyűgöző és csodálatos felfedezés.

Először is egy kis történelem. Darwin 1859-ben írta az „Eredet” című könyvét. Körülbelül száz évvel később, 1950-ben, különböző tudományos területek - paleontológia, biológia, asztrofizika, asztronómia, stb. - amelyek a maguk útján indultak el, immár kezdtek érintkezni, és azt találták, hogy sok mindenben ellenkező állásponton vannak.

Ebben az évben a különböző kutatási területek képviselői konferencia sorozatokat szerveztek, amelyeken megpróbálták egyeztetni álláspontjukat, hogy közös nevezőre jussanak. Rájöttek arra, hogy a darwinizmus bizonyos részei nem működnek, tehát egy új elméletet állítottak fel. Ők mindig új elméletekkel jönnek. Amikor a tények megcáfolják a régi elméleteket, akkor ők megváltoztatják azokat. Előjöttek hát a neodarwinizmussal, vagy másképpen a darwinizmus modern szintézisével.

A találkozóik nagyon látogatottak voltak, de bizonyos tudós csoportok nem kaptak meghívást. Ezek közé tartoztak a molekuláris biológusok, a biokémikusok, és a mikrobiológusok. Miért nem hívták meg őket? Egyszerűen még nem voltak „megszületve”.

A mikrobiológia születése 1953-ra tehető, amikor James Watson és Francis Crick genetikusok felfedezték a DNS-t.

A mikrobiológusok ismertették felfedezéseiket. Bámulatba ejtők. Annyira jelentős, mint „a Föld Nap körüli pályájának felfedezése,” mint annak felfedezése, hogy „a betegségeket baktériumok okozzák,” mint „a quantumfizika különböző mechanizmusai,” amik lehet, hogy sok embernek kevésbé ismertek. És mi ez a hihetetlen felfedezés? Az, hogy amit felfedeztek, -és most a Lehigh Egyetem biokémikusának, Prof. Dr. Michael Behe csodálatos könyvéből idézek- az alapjában ennyit jelent: „az élet kis gépekből tevődik össze”.

Egy sokkal inkább meglepő felfedezés az, hogy a mi alapszintünkön (és õ a cellán belüli molekuláris szintről beszél) mi gépekből vagyunk alkotva. Nem egy vagy kettő, vagy ezer, vagy ezer millió, de trilliónyi gépezetből, és nekünk mind a három trillió sejtünk csaknem mindenikében van egy ilyen gépezet.

Ez a felfedezés a mikroszkópok műszaki fejlődése által vált lehetségessé. Darwin idejében a mikroszkópok meglehetősen gyengék voltak, õ tehát úgy beszélt a sejtről, mint egy kis ping-pong labdáról, aminek a közepében borsószem van. Érdekes, hogy az emberek evolúcióról való meggyőzésének a kulcsa, éppen a sejtnek, mint egyszerű szerkezetnek a bemutatása, mert az egész evolúció az egyszerűtől a bonyolult felé való haladásból áll. Tehát azzal kellett kezdődnie, amit Darwin ismételten egyetlen kis egyszerű sejtnek nevez. Ez az elmélet tette képessé arra, hogy meggyőzze a tudományos világot az evolúció lehetőségéről.

Érdekes, hogy a német Ernst Haeckel - aki kétségtelenül Darwin legnagyobb támogatója volt a Kontinensen - a sejtet „egy fehérjéből és szénhidrátból álló kis egyszerű rögnek” képzelte. Valaki, véleményt nyilvánítva, a sejtet úgy írta le, mint ami alig másabb mint egy mikroszkopikus kocsonya - csak egy kis gömb - minden belső szerv nélkül. Ez az, ahol az evolúció kezdődött, és amit később felfedeztek az egy rettentő, elképesztő, liliputi világ, a tested minden sejtjében, ami bonyolultabb mint, az ember legmerészebb álma.

Olyan, mintha megépítenénk a valaha épült legnagyobb gyárat. Építsük egy mérföld hosszúra és egy mérföld szélesre. Itt egy sarokban négy tömbben számítógépeket gyártanak, egy másik sarokban két tömbben a munkások telefonokat gyártanak, másik hat vagy nyolc tömbben faxokat, televíziókat, rádiókat, autókat, hajókat és mindenféle automata tárgyakat.

Bizonyára emlékeznek „A hihetetlen zsugorodó ember” c. mozifilmre, amelyben egy ember lassan elkezdett összezsugorodni hat lábról három lábra, egy lábra, hat colra, két colra, és amikor befejezte, akkor körülbelül egy col magas lett.

Most tételezzük fel, hogy ez az üzem kezd összezsugorodni kezdetben egy négyzettömbnyire egy négyzetmérföld helyett. És most csak egy négyzetlábnyi, és majd egy négyzetcolnyi, és egyre kisebb és kisebb kezd leni, amíg majdnem láthatatlan lesz. Majd be lesz téve két üveglap közé egy optikai mikroszkóp alá, és láthatóan tovább fogy és fogy, amíg nem látható többé.

Majd berakjuk egy elektronmikroszkópba. Ezeknek az új mikroszkópoknak a feltalálása tette lehetővé a felfedezésünket. Majd kezd ebben is eltűnni, tehát át teszik egy X-sugaras mikroszkóp alá. Folytatja zsugorodását és végül egy nukleáris magnetorezonanciás mikroszkóp alá helyezik. Végül a tested sejtének alapjává válik. Ez vagy te drága barátom. Több gépezet van benned, mint a világ összes üzemében együttvéve. Igen, mi csodálatosan meg vagyunk alkotva.

Dr. Behe mondta, amikor ezek a mikrobiológusok közzétették felfedezésüket, -amit úgy tanítottak, hogy ez egy óriási magnitúdójú győzelem, amit nagy kiadások és a mikroszkópok melletti több millió órás emberi robotolás eredményezett, és ami egy pár évtizedet tartott- arra lehetett várni, hogy egy hatalmas „Heuréka! Megtaláltam!” kiáltást fogunk hallani. Te is arra számítottál volna, hogy ezernyi pezsgős palack pukkanó kupakjának hangját, magasba lendülő tapsoló kezeket fogod hallani, ami egy ilyen csodálatos felfedezést méltat. Ezzel szemben nem voltak palackok kidugaszolva; nem voltak vállonveregetések. Helyette egy különös, zavart csend volt, amely ma is körülövezi a sejt bonyolultságát. Nem furcsa?

Miért van ez? Mert amit találtak, az nem az, amit vártak. Ők valami egyszerűt akartak találni és ehelyett a Földön fellelhető legbonyolultabb dolgot találták. Ez, Dr. Behe szavával élve: „hátborzongató csend”. Az elmúlt évtizedben vagy amióta ez a felfedezés megtörtént több ezer cikket, tudományos dolgozatot, és könyvet írtak, amelyben leírták ezt a millió és millió gépezetből álló liliputi világot más tudósok számára is.

Dr. Behe az összes könyvet, jelentést, tudományos dolgozatot, és különböző cikkeket átkutatta számítógéppel, hogy találjon valamit amely megpróbálja megmagyarázni, hogy honnan származik ez az észbontó bonyolultság létünk alapkövén. És õ azt mondta, hogy különös és hátborzongató csendet talált. Ezernyi cikk beszél róla, de egy sem igyekszik megmagyarázni azt. Ez az evolucionista tudomány képességein kívül esik, mert a sejtek leegyszerűsíthetetlenül bonyolultak.

Dr. Behe egy nagyon egyszerű példát használ arra, hogy mit jelent a leegyszerűsíthetetlenség fogalma. Ez azt jelenti, hogy ha te kiveszed egy gép elemének egyikét, a gép nem fog tovább működni. Ilyenek ezek a gépezetek. Egyszerű példaként elénk tár egy egérfogót, aminek hat vagy hét kis eleme van. Mi mindnyájan tudjuk, hogy mik azok. Az egérfogó leegyszerűsíthetetlen, mert ha kiveszünk egyetlen darabot, akkor nem fogunk egyetlen egeret sem. Ilyenek ezek a gépek. Érdekes, hogy Darwin az õ könyvében -mivel tudta, hogy a természetes szelekció általi lépcsőzetes fejlődés elmélete egy súlyos terhet hordoz- ezt mondta: „Ha bebizonyosodik, hogy létezik olyan szervezet, amely nem valószínű, hogy számos, sorozatos, kis változások árán jön létre, akkor az én elméletem feltétlenül összeomlik.”

Dr. Behe azt mondja, hogy az élet alapjának ezen leegyszerűsíthetetlen bonyolultságának felfedezése magába foglalja ezt a kritériumot, és teljesen lerombolja az evolúcióelméletet, amely rabságban tartotta az egész tudományos vállalkozást 150 évig. Nem csak a tudományos vállalkozást, de elterjedt minden tudományos területen és a világ minden egyetemén, ahol egy naturalista, materialista nézetet képviselt.

Rengeteg ember naivan azt hiszi, hogy a kettőt egy helyre lehet tenni és az működni fog. De engedtessék meg, hogy kijelentsem: Míg van néhány hívő, aki hisz az evolúcióban, addig az egész evolucionista mozgalom vezetői mind ateisták, mint Sagan volt. És ez a felfedezés, amely egyenlő a maga nemében, -mint ahogyan Behe mondta- Einstein és Newton és mások felfedezéseivel, csapást mért annak a fának a gyökerére, mely fenntartja az evolúciót.

Nem érdekes, hogy gyakorlatilag egyiketek sem hallott korábban erről? Megmutattam egy képet az egyik ilyen gépezetről egy pár embernek és ők azt mondták: „Olyan, olyan... mint az űrrepülőgép része.” Úgy néz ki mintha az lenne. Ez egyike azoknak a trilliónyi bonyolult „gépezetnek” ami benned van, és megszólalásig hasonlítanak az általunk gyártott bonyolult gépekre. És mindezek nem fémből és műanyagból készültek, hanem élő anyagból, többnyire különböző fajta és alakú proteinből. Csodálatos dolog látni ezt.

Jóllehet Dr. Behe soha nem mondta, hogy ő kreacionista lenne, mégis arra a következtetésre jutott, hogy nincs más magyarázat az egyetlen intelligens tervezőn kívül. Õ mondta: „A sejt és a molekuláris szinten levő élet tanulmányozását összesítő erőfeszítés eredménye egy hangos, tiszta kiáltás: tervezett!” De nézzék, az evolúció nem enged meg semmiféle tervezést. Az evolúció azt mondja, hogy senki nem tett semmit, és a semmiből nem teremtetett semmi. Van valami oka annak, hogy tanult emberek oda jutnak, hogy azt hiszik, hogy nincs semmi értelme az életüknek?

A Massachusets Egyetem kiváló biológia professzora, Dr. Lynn Margulis mondta, hogy a történelem végül úgy fogja megítélni a neodarwinizmust, mint „egy kis vallási szektát...”. Ez a hitetlen ember vallása, az a teológiai és filozófiai elkötelezettség, amiért az evolucionisták figyelmen kívül hagyják a tényeket amelyek megcáfolják nézeteiket.

Természetesen, a média teljes mértékben cinkos velük. Ezért is nem került ez a felfedezés az őt megillető fejlécekre. Valószínû, hogy önök közül csak kevesen olvastak valaha is erről a felfedezésről egy újságban. Ezért van ez a rettenetes csend. Dr. Behe is azt állítja, hogy amikor átnézte számítógépes adatbázisokban a könyveket, a cikkeket, a feljegyzéseket és más papírokat, ugyanarra az eredményre jutott: Nincs egyetlen konferenciaanyag vagy könyv, ami részletesen elmagyarázná a bonyolult biokémiai rendszerek fejlődését. Ehelyett ez Darwin nézetének megcáfolásává válik.

Miért nem akarják látni ezt? Behe használt egy olyan illusztrációt, ami tetszik nekem. Elmondta, hogy éppen nyomozók érkeztek egy nagy szobával rendelkező házba, és ott a szoba közepén találtak egy férfit, aki ki volt lapítva mint a palacsinta. Ezt úgy értem, hogy lapos volt mint a palacsinta! Elkezdtek kutatni ennek a borzasztó bűncselekménynek az elkövetője után. Mászkáltak a padlón és úgy tűnt, nem vették észre, hogy a kilapított embertől pár lépésre egy nagy, szürke elefánt áll. Ahogy másztak a földön, és vizsgálták nagyítóikkal a szegény kilapított embert a szoba közepén, elkerülték az ütközést az elefánt lábával, és azt állították, hogy az nincs is ott - pedig az annyira szembeszökő volt. Bármelyik gyermek aki az ajtón benézett volna, ezt mondta volna nekik: „Teljesen világos, hogy az elefánt lapította a földre.”

De látják, az evolucionisták félnek a világ „tervezettségétől”. Félnek, hogy ha az elefánt oldalán a világ tervezettsége áll, és azt elismerik, akkor az elefánt másik oldalán lehet, hogy az „Isten” szót találják, aki a „Nagy Tervező”. Könyvének a végére érve, Dr. Behe elmondja, hogy tárgyilagos ellenvetések nélkül maradtunk az álláspontunkkal, ami egy furcsa végkövetkeztetésnek tűnik: az életet egy intelligens tervező alkotta. Darwin egyszerű cellája egy fantomnak bizonyult, és ehelyett félelmetes, leegyszerűsíthetetlen, bonyolult rendszereket találunk a sejtben.

Barátaim, ez azt bizonyítja, hogy elfogták az emberrablókat. Mindazok, akik ellene fordultak a keresztyének által létrehozott tudományos mozgalomnak -amelyet azért indítottak, hogy közelebb vezessen minket Istenhez-, és egy naturalista, materialista világot hirdettek, és ezt több százmillió diákba sulykolták, végül azoknak bizonyultak, amik valójában: tévtanítóknak és olyanoknak akik a „Nagy Hazugságot” hirdették. Mindez hamis. Soha nem is volt igaz.

 

2000 © Dr. Dr. D. James Kennedy: Fearfully and wonderfully made